Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (1050/2018) sekä EU GDPR -asetuksen mukainen Tietosuojaseloste.

Presets-kauppa (Havulaavu Oy) tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n mukaisesti sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) vastaavalla tavalla oheisesti.

REKISTERINPITÄJÄ
Havulaavu Oy (3135545-3)
Metsontie 16, FI-13600 Hämeenlinna

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
info (a) presets.fi

REKISTERIN NIMI
Presets.fi asiakastietorekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rekisteriä käytetään ainoastaan Presets-kaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
• Asiakkaan yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

• Asiakassuhdetta koskevat tiedot: tilaushistoria

• IP-osoitetieto ja evästeiden kautta kerättävät tiedot

• Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaalta saadut tiedot keskusteluista, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Yhteystiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot ja IP-osoitetieto tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että rekisterin käyttöoikeus ja rekisterin sisältämiin tietoihin pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka on myönnetty vain rekisterinpitäjän työntekijöille, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina yllä mainittuun osoitteeseen.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi lähettää virheen korjaamista koskevan pyynnön: info (at) presets.fi

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.